Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

15 προσλήψεις Προσωπικού Καθαριότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

15 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Τ.Κ.:54636 – Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας Παπουλίδου Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2310- 242648). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη