Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

46 προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου

Το ΔΙΕΚ Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία
αντιμισθία, συνολικά σαράντα έξι (46) εκπαιδευτών ενηλίκων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018 ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΙΕΚ, στο Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΔΙΕΚ, που εδρεύει στο Βόλο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα παραλαμβάνουν από το ΔΙΕΚ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου (Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος, Τ.Κ.: 38333, Βόλος. Τηλ.: 24210 56446 Fax: 24210 56339 Email: info@diek.gr ; edu@diek.gr ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΔΙΕΚ) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος, Τ.Κ. 38333, Βόλος, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη   Γραμματείας   της   Επιτροπής   Διενέργειας   Προσλήψεων (τηλ. επικοινωνίας: 24210 56446)

Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mail ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή επιλογής με αιτιολογημένη απόφαση.

Αιτήσεις ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στα διδακτικά αντικείμενα, απορρίπτονται. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για έναν μόνο κωδικό θέσης του ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κωδικών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας.

Προκήρυξη