Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

46 προσλήψεις εποχικών στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙδΟχ) με συνολικά τριάντα έξι (36)
καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων, τέσσερις (4) μαέστρους, έναν (1) μουσικό συνοδείας και πέντε (5) μουσικούς εκτελεστές Φιλαρμονικής, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που εδρεύει στη Λάρισα, Πλατεία Λαού ΤΚ 41221, με αντικείμενο: τη «διδασκαλία μουσικής», τη «Δ/νση μουσικών σχημάτων» (μαέστροι) και το «ειδικό καλλιτεχνικό έργο» συνολικής διάρκειας έως εννέα μηνών.

ΠΕ Μαέστρος Συμφωνικών Ορχηστρών Δ.Ω.Λ.   1
ΠΕ Μαέστρος Γυναικείας Χορωδίας «indonnation»          1
ΠΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνο     1
ΠΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνο     1
ΠΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα Βιολί      1
ΠΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα στη Σύνθεση & στα θεωρητικά    1
ΠΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ηλεκτρικής κιθάρας (jazz & pop) 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ακορντεόν-θεωρητικά     1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνο-ανώτερα θεωρητικά           1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνο-υποχρεωτικά θεωρητικά   2
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνο-υποχρεωτικά θεωρητικά   1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνο     1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ανώτερα θεωρητικά        1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα θεωρητικά           1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα κιθάρας 3
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα κιθάρας 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα μονωδίας 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολιού 2
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα Βυζαντινής Μουσικής 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα Τρομπέτα 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολοντσέλου 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα κρουστά 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα σαξόφωνου 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα φλάουτου 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βαθύρορδου-κιθάρας 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα όμποε 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ακορντεόν-υπορρεωτικά θεωρητικά 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα μονωδία 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα φαγκότο 1
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα τρομπόνι 1
ΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ηλεκτρική κιθάρα 1
ΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα παραδοσιακό λαούτο 1
ΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα λαϊκά όργανα 1
ΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιόλα & βιολί 1
ΔΕ Μαέστρος Φιλαρμονικής Δ.Ω.Λ. 1
ΤΕ Μαέστρος Χορωδιών Δ.Ω.Λ. (Μικτή-Παιδική) 1
ΠΕ Συνοδεία πιάνου 1
ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (κρουστών) Φιλαρμονική 1
ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (τρομπέτας) Φιλαρμονική 1
ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (κλαρίνο) Φιλαρμονική 1
ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (σαξόφωνο alto ) Φιλαρμονική 1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρρή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Πλατεία Λαού, 41221 Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη του κου Χρήστου Μπαντούλη (τηλ. Επικοινωνίας 2410-536886, 2410-531960) τα ακόλουθα νομίμως δικαιολογητικά:

Αίτηση (υπόδειγμα στο site dodiolar.com )
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),
Φωτοαντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών, συνοδευμένα με βεβαιώσεις για τη βαθμολογία των, όπως απαιτούνται ως προσόντα από την προκήρυξη,
Φωτοαντίγραφο όλων των βεβαιώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη,
Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τους ανέργους (θα την προσκομίσουν στην επιτροπή αξιολόγησης την ημέρα της ακρόασης με την αυτή ημερομηνία)
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας Π.Ε. που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο Δ.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει ο αποκλεισμός του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προκήρυξη