Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

31 προσλήψεις Μαγείρων και προσωπικού εστίασης στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης (8ωρη εργασία), συνολικά τριάντα ένα (31)
ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης , που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4 ΔΕ Μαγείρων
21 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης- Ειδικότητας Τραπεζοκόμων
3 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης -Ειδικότητας Βοηθητικού Προσωπικού Μαγειρείων
3 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης- Ειδικότητας Τραπεζοκόμων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 49, Τ.Κ 54642 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν είτε της κας Λύκου Κυριακής είτε κας Μαρίας Σιαμέτη είτε κας Καντζιάρη Δέσποινας (τηλ. Επικοινωνίας:2310-892207, 2310-892242).

Προκήρυξη