Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 24 ατόμων στο Δήμο Καβάλας

TO Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓ ΓH ΚΑΒΑΛΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά είκοσι τεσσάρων (24)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας», που εδρεύει στο Δήμο Καβάλας, Περγάμου και Ζαλόγγου και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

101  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ   ΕΝΝΕΑ (9) ΑΤΟΜΑ
102 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ
103 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΝΝΕΑ (9) ΑΤΟΜΑ


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΓΩΝΙΑ, ΤΚ 65404 ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ Μπαξεβάνη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2510243764) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη