Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 31 ατόμων στο Γενικό Νοσοκοµείο Λακωνίας

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά τριάντα ενός (31) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας [είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για
την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης, που εδρεύει στην Σπάρτη του Νοµού Λακωνίας και επτά (7) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων, που εδρεύει στους Μολάους του Νοµού Λακωνίας και συγκεκριµένα τους εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης αριθµού ατόµων:

31 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκοµείο Λακωνίας- Ν.Μ. Σπάρτης, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη Τ.Κ 23100-Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού υπόψη κου Κουµουτζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 93125). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκοµείου µας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης) Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών Καταστηµάτων των ∆ήµων Σπάρτης και Μονεµβασιάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Προκήρυξη