Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 19 ατόμων στο Δήμο Κηφισιάς

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Κηφισιάς, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύμβασης:

6 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό (εργάτες πυρόσβεσης)
3 ΥΕ Εργάτες πρασίνου (κοπή χλόης – αποψίλωση)
4 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό (Πυροφύλακες) 
6 ΔΕ Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Διονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου ( δηλ. από : 5- 7-2017 μέχρι και : 11-7-2017) . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Εμμ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr