Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών
λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 387/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 417/2017 όμοια (αρ. πρωτ. 6148/21-7-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), των αριθ. 31575/13-9-99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ (C ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (JCB 75 HP)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Σαρώθρου 110 HP)


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας , στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο-

Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 26-7- 2017 έως 31-7-2017).

Προκήρυξη