Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Αιγιαλείας

Ο Δήμος Αιγιαλείας θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία)

2.Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης τριών μηνών)ή πιστοποιητικό Γέννησης.

4.Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια όπου απαιτείται και όπως ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα.

5.Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία στο δημόσιο.

6.Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου.

7.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης.

8.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Η τήρηση της περαιτέρω διαδικασίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 και 21 του Ν. 2190/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας (Κλεομ. Οικονόμου 11, β’ όροφος, υπεύθυνη κ. Μαρία Σαλαμούρα), εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από 25 /07/2017 έως και 28/07/2017.

Προκήρυξη