Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

50 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας & Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (ΔΟΠΑ-ΦΜΑΗ), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Ψυχολόγων (Ειδικής Αγωγής)
10 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
25 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων
2 ΔΕ Μαγείρων
12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μ. Παπαδοπούλου 4, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού του ΔΟΠΑ-ΦΜΑΗ υπόψη κας Κακουράκη Γεωργία (τηλ. επικοινωνίας: 281030010 – 2810300090).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αναδημοσίευση - Σχετικοί Σύνδεσμοι