Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

14 προσλήψεις στο Δήμο Νίκαιας – Ρέντη

Ο ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόµων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

8 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
6 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων [Γ΄ (C) Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ.18450, Νίκαια, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ι∆ΑΧ – Έκτακτου Προσωπικού του ∆ήµου, υπόψη κας Καρανικολοπούλου Ελένης και κας Κατσιµατίδου Ανθούσας (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr