Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, συνολικού αριθµού είκοσι τεσσάρων
(24) ατόµων, για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του ∆ήµου και συγκεκριµένα:

∆έκα πέντε (15) φυλάκων κατηγορίας ΥΕ.

Οκτώ (8) Οδηγών µε άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Σε περίπτωση µη υποβολής ικανού αριθµού αιτηµάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας .

Ενός (1) χειριστή Μ.Ε για τα µηχανήµατα της περ. 4.8 της κατάταξης της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4. (Η) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ∆ικτύων , όπως έχει τροποποιηθεί µε την αρ. πρωτ. οικ. 71993/301/Φ113/3- 7-2015 απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος µε τα προαναφερόµενα προσόντα: Ενός (1) χειριστή Μ.Ε ( φορτωτή –εκσκαφέα). για τα µηχανήµατα της περ. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας . Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους µε τα σχετικά δικαιολογητικά στο ∆ήµο Τρίπολης έως και 2 Ιουνίου 2016.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr